OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.bicyklomposlovensku je Marian Illeš Mad Marmot films so sídlom Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 41327845 (ďalej len „predávajúci“). Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním elektronickej objednávky akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Objednávku tovaru zadávate prostredníctvom nákupného košíka. Kúpno-predajná zmluva vzniká na základe potvrdenia objednávky elektronickou poštou.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 13
e-mail: za@soi.sk

PLATBA A DODANIE TOVARU

Všetky ceny uvádzané pri výrobkoch sú v eurách vrátane DPH. K celkovej cene tovaru pripočítavame poplatky za dodávku tovaru podľa zvoleného spôsobu dopravy. Za tovar platíte cenu platnú v čase odoslania objednávky.

Za objednaný tovar môžete zaplatiť:

 • na dobierku pri prevzatí balíka na pošte alebo od kuriéra
 • bezhotovostným prevodom vopred na náš bankový účet
 • bezhotovostným prevodom prostredníctvom služby PayPal

V prípade bezhotovostných platieb na náš účet uveďte ako variabilný symbol číslo Vašej objednávky.

Zásielka tovaru obsahuje faktúru, ktorá slúži ako doklad o predaji a zároveň ako dodací list.

Tovar doručujeme v spolupráci s kuriérskou službou až k Vám domov.

Tovar objednaný na dobierku odosielame nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Pri platbe vopred prevodom na bankový účet odosielame tovar po pripísaní kúpnej ceny na náš účet. Kuriérska služba si na doručenie balíkov vyhradzuje 24 hodín.Všetky uvedené ceny poštovného platia pre zásielky v rámci Slovenskej republiky.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci je povinný:

 • na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne spolu s predpísanými dokladmi (návod v slovenskom jazyku, daňový doklad a pod.)
 • zabezpečiť, aby tovar spĺňal predpisy a normy platné v Slovenskej republike

Predávajúci má právo:

 • na včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho
 • stornovať objednávku, ak pre nedostupnosť tovaru nemôže dodať tovar v lehote alebo cene určenej v bode 2. Platba a dodanie tovaru. O stornovaní objednávky predávajúci kupujúceho bezodkladne informuje telefonicky alebo e-mailom. Ak už kupujúci medzitým uhradil kúpnu cenu, peniaze mu v čo najkratšej možnej lehote vráti na bankový účet.

Kupujúci je povinný:

 • objednaný tovar prevziať a v súlade so zvoleným spôsobom platby bezodkladne zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru

Kupujúci má právo:

 • na dodanie tovaru tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom v záväznom potvrdení objednávky.

VRÁTENIE TOVARU (ODSTÚPENIE OD ZMLUVY)

Po prevzatí tovaru máte právo, v rámci lehoty na odstúpenie, tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t. j. odskúšať tovar tak, aby ste zistili vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemáte však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie nie je možné vrátiť, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak).

Ste oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar nám, prosím, doručte do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu adresu. Tovar doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný (nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru).

Náklady na prepravu tovaru hradíte Vy. Tovar zaslaný späť na dobierku neprijmeme. Cenu tovaru, bez poštovného, Vám vrátime bankovým prevodom na Váš účet ihneď po tom, ako skontrolujeme vrátený tovar, najneskôr však do 14 dní od jeho prijatia.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota v dĺžke trvania 24 mesiacov.Prípadnú reklamáciu nám oznámte vždy písomne. Uveďte dôvod reklamácie a doložte doklad o kúpe.

Zásielku si pred prevzatím na mieste skontrolujte. Ak je zásielka poškodená, neprevezmite ju a túto skutočnosť nám čo najskôr oznámte.V prípade reklamácie nám reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom, faktúrou a Vašimi kontaktnými údajmi doručte na adresu sídla prevádzkovateľa internetového obchodu buď osobne, alebo poštou. Náklady spojené s doručením tovaru nepreplácame a neakceptujeme ani zaslanie reklamovaného tovaru na dobierku.

Po vybavení reklamácie spätnú dodávku tovaru hradíme my. Ak bude chyba tovaru neodstrániteľná, reklamovaný výrobok Vám vymeníme za nový alebo Vám vrátime kúpnu cenu bez nákladov na doručenie. Po vzájomnej dohode Vám môžeme výrobok nahradiť iným z našej ponuky s doplatkom alebo vrátením cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 • nadmerným mechanickým opotrebením nevhodným používaním, poškodením pri páde z výšky, náraze či živelnými udalosťami
 • v dôsledku zanedbania údržby či znečistením tovaru alebo jeho častí
 • používaním alebo skladovaním tovaru v extrémnych podmienkach (horúčava, prašnosť, vlhkosť, atď.)
 • namočením elektrických častí, po poruchách v elektrickej sieti
 • neodbornými zásahmi do tovaru (opravy či úpravy)

V prípade neuznanej reklamácie Vám tovar s odôvodnením vrátime späť. Vašu reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej prevzatia. V prípade neodstránenia chyby v tejto lehote Vám tovar vymeníme za nový alebo Vám vrátime kúpnu cenu bez nákladov na doručenie.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba výrobku predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak Vám pri reklamácii v zákonnej záručnej lehote vymeníme tovar za nový, začne plynúť nová záručná doba.